25 Eylül 2017 Pazartesi

Erbakan Hocamızın Yol Arkadaşı, Eski Bakanlardan ve Milli Görüşün Mihenk Taşlarından “Fehim Adak“ Ağabeyimizi Kaybettik!! (5)
turkiyenin en kaliteli hd porno izleme ve porno sitemizden sinirsiz porno izleyebilirsiniz. Bunun yani sira gebzeden citir escort bayan kizlarin yer aldigi Gebze Escort bayan bayanlar icin burayi da tercih edebilirsiniz. istanbulun elit semtleri escort istanbul bayanlar, ve turkce yabanci full pornolar izlemek icin sex izle sitemizi ziyaret ederek delice porno izleyebilirsiniz. Bunlar disinda, sex hikaye sitemizi onermekten de geri durmuyoruz.

Gürsel Tekin'den konuşulacak Reza Zarrab yorumu!

Sözcü'den Nil Soysal'ın röportajı... “AKP İKTİDARI FİİLEN BİTMİŞTİR”- “Er­ken se­çim Tür­ki­ye­ ’nin al­tı­na di­na­mit koy­mak­tır!” Bu­nu 7 Ha­zi­ran son­ra­sın­da SÖZ­CÜ­ ’ye ver­di­ği­niz rö­por­taj­da siz söy­le­miş­ti­niz

28 Mart 2016 Pazartesi 22:27
Gürsel Tekin'den konuşulacak Reza Zarrab yorumu!
Sözcü'den Nil Soysal'ın röportajı...

“AKP İKTİDARI FİİLEN BİTMİŞTİR”


- “Er­ken se­çim Tür­ki­ye­ ’nin al­tı­na di­na­mit koy­mak­tır!” Bu­nu 7 Ha­zi­ran son­ra­sın­da SÖZ­CÜ­ ’ye ver­di­ği­niz rö­por­taj­da siz söy­le­miş­ti­niz. Bu­gü­nün so­ru­su ise şu: Tür­ki­ye na­sıl kur­tu­lur?
30 yıl­dır si­ya­set ile içe içe olan bi­ri ola­rak şu­nu söy­le­me­li­yim, Tür­ki­ye si­ya­si ta­ri­hi hiç­bir dö­ne­min­de bu ka­dar so­run­la ve böy­le bü­yük bir çö­züm­süz­lük­le kar­şı kar­şı­ya kal­ma­dı. Ön­gö­rü­süz ve çap­sız po­li­ti­ka­lar­la bi­lin­me­ze sü­rük­le­ni­yo­ruz. Son 6 ay­da ül­ke­nin kal­bin­de pat­la­yan 5 bom­ba, on­lar­ca ka­yıp, do­ğu­da ta­bi­ri ca­iz­se sü­ren bir iç sa­vaş, on­lar­ca şe­hit, oku­la gi­de­me­yen yüz­ler­ce ço­cuk, IŞİ­D ’­in git­tik­çe vah­şi­le­şen ey­lem­le­ri ve yü­re­ği­min say­ma­ya el ver­me­di­ği da­ha ni­ce olay… Tür­ki­ye­ ’nin bu so­run­la­rı­na çö­züm ara­ya­ca­ğı­mı­za kom­şu ül­ke­le­rin so­run­la­rı­na da el at­tık. Önü­müz­de­ki bu tab­lo ik­ti­da­rın fii­len bit­ti­ği­nin ka­nı­tı­dır.

“EN KI­SA TAK­VİM ACİ­LEN İŞ­LE­ME­Lİ”

- “Bu de­fa er­ken se­çim şart” mı di­yor­su­nuz?

Ta­ri­hte so­run ya­ra­tan­la­rın o so­ru­nu çöz­dü­ğü gö­rül­me­miş­tir. Bu ne­den­le ik­ti­dar par­ti­si par­la­men­ter sis­te­me kar­şı ta­kın­dı­ğı gar­dı in­di­rip, 4 si­ya­si par­ti­yi bir ara­ya ge­ti­re­rek ive­di­lik­le te­rö­rü araş­tır­ma ko­mis­yo­nu oluş­tur­ma­lı­dır, bu bir. İkin­ci­si; dış po­li­ti­ka­da aci­len tu­tum de­ğiş­ti­ril­me­si ge­rek­li­li­ği­dir. Tür­ki­ye Or­ta­do­ğu­ ’da ev hap­si­ne mah­kûm edil­miş du­rum­da… Av­ru­pa­ ’y­la ise in­san ha­ya­tı üze­ri­ne pa­zar­lık ya­par olduk. Mül­te­ci­le­ri si­ya­si kal­kan ola­rak kul­la­nan, ra­di­kal İs­lam­cı ör­güt­ler­le iliş­ki­si­ni açık­la­ya­ma­yan bir ül­ke ola­rak so­run­la­rı de­ğil say­gın­lı­ğı­mı­zı sı­fır­la­dık. Par­la­men­to­da so­run­la­rın üs­te­sin­den gel­mek için bir güç bir­li­ği ser­gi­le­ne­mi­yor­sa ya­pıl­ma­sı ge­re­ken şey net; erken seçim.

- En er­ken “er­ken se­çim” için ön­gö­rü­nüz ya da öne­ri­niz ne­dir?
Müm­kün­se he­men. Ana­ya­sa­nın ön­gör­dü­ğü en kı­sa tak­vim aci­len iş­le­me­li. Ya­kın ge­le­cek­te bi­zi çok cid­di so­run­lar bek­li­yor. Keş­ke par­la­men­to­da ye­ni bir ya­pı­lan­ma ola­bil­se di­yo­rum ama bu­nun ola­ma­ya­ca­ğı­nı gö­rü­yo­rum. O ne­den­le ba­na gö­re en er­ken bir er­ken se­çim şart, hat­ta ka­çı­nıl­maz­dır. Bu­nun için 7 Ha­zi­ra­n ’­ın yıl­dö­nü­mü olan ha­zi­ran ayı bi­le geç ola­bi­lir.

“HER­KES BİR­Bİ­Rİ­Nİ KAN­DI­RI­YOR”

- Cum­hur­baş­ka­nı da baş­kan­lık ko­nu­sun­da ıs­rar­lı. Er­ken se­çim ye­ri­ne re­fe­ran­du­ma git­me ih­ti­ma­li de yok mu siz­ce?

İs­ter tam, is­ter ya­rı baş­kan­lık, adı­na ne der­se­niz de­yin ben Tür­ki­ye­ ’de baş­kan­lık sis­te­mi­nin müm­kün ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. He­le he­le hu­ku­kun, öz­gür­lük- ­le­rin ve de­mok­ra­si­nin ayak ba­ğı sa­yı­la­rak ra­fa kal­dı­rıl­dı­ğı bir dö­nem­de; bı­ra­kın CHP, MHP ve HDP ’­yi, en baş­ta AK­P ’­li­le­rin böy­le bir de­ği­şi­me izin ve­re­ce­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum. Çün­kü on­lar da kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­muz tab­lo­nun far­kın­da… Bu ne­den­le baş­kan­lık tar­tış­ma­la­rı­nı ak­lı­mız­dan çı­ka­ra­lım.

- Baş­ba­kan, AKP ’nin baş­kan­lık sis­te­mi odak­lı ye­ni ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­tı. Ma­yıs-Ha­zi­ran gi­bi TBMM ’­ye su­na­cak­lar­mış…
Bü­tün bun­lar işin hi­kâ­ye ta­ra­fı. Her­kes bir­bi­ri­ni kan­dı­rı­yor.

- Peki do­ku­nul­maz­lık­lar?
Sa­yın Da­vu­toğ­lu Av­ru­pa Bir­li­ği sü­re­ci ile il­gi­li ola­rak Brük­se­l ’­e gi­dip ge­li­yor, ma­lu­mu­nuz. AB ’­nin par­ça­sı ola­cak­sa­nız, AB ’­nin te­mel­le­ri­ni oluş­tu­ran kri­ter­- le­re uya­cak­sı­nız. Sa­yın Da­vu­toğ­lu sa­ray ile Brük­sel ara­sın­da sı­kı­şın­ca, ken- ­di­ne gö­re ça­re­ler ara­ma­ya baş­la­dı. Do­ku­nul­maz­lık­la­ra iliş­kin 500 ra­ka­mı­nı te­laf­fuz edin­ce aha­li 550 ve­kil zan­net­ti. Oy­sa onun gün­de­min­de sa­de­ce 506 dos­ya var. Ve bu 506 dos­ya­ya ba­kı­yo­ruz; ara­ların­da ne yol­suz­luk dos­ya­sı var, ne hır­sız­lık dos­ya­sı… O üç ba­ka­nın dos­ya­la­rın­dan iz yok! Biz di­yo­ruz ki; do­ku­nul­maz­lık­la­rı­nı kal­dı­ra­lım, sa­de­ce kür­sü do­ku­nulmaz­lığı­mız ol­sun. Ne­den kor­ku­yor­lar, neyi saklıyorlar? As­pi­rin te­da­vi­siy­le do­ku­nul­maz­lık kal­dı­rı­la­maz. Bypass yap­mak la­zım.

- Pe­ki AKP ’nin ye­ni te­rör ey­lem pla­nı çer­çe­ve­sin­de, çö­züm sü­re­cin­de ol­du­ğu gi­bi ye­ni bir pa­zar­lık ola­bi­lir mi?
Te­rör­le mü­ca­de­le et­mek için an­lık is­tih­ba­rat an­laş­ma­la­rı ol­du­- ğun­dan bah­se­di­yor­lar­dı. Me­rak edi­yo­rum bu an­laş­ma­lar ki­min­le? Rus­ya ile düşmansınız. Or­ta­do­ğu ’da­ki bütün ül­ke­ler­le düş­man­sı­nız. Ame­ri­ka ile kav­ga edi­yor­su­nuz. Av­ru­pa ile ce­bel­le­şi­yor­su­nuz. Kim kal­dı ge­ri­ye? Ali­ce Ha­ri­ka­lar Di­ya­rı­ ’n­da­ki tav­şan­la mı an­laş­ma yap­tı­lar? Sa­yın Ahmet Da­vu­toğ­lu­ ’n­dan ce­sur bir dav­ra­nış bek­li­yo­ruz ama ma­ale­sef gö­re­mi­yo­ruz. Bir dik duruş bekliyoruz. Mü­te­ma­di­yen mağ­dur bir li­der. “Fet­hul­lah bi­zi kan­dır­dı. Ce­ma­at bi­zi kan­dır­dı. Irak bi­zi kan­dır­dı. Çö­züm sü­re­cin­de PKK bi­zi kan­dır­dı.” Bu ka­dar kandı­rı­la­bi­len, kan­dı­rıl­ma­ya mü­sa­it bir hü­kü­met ola­bi­lir mi? Ya­rın ki­me ka­na­cak­lar me­rak­la bek­ler olduk.

REZA ZARRAB CANINI VE MALINI KORUMAK İÇİN ABD ’YLE ANLAŞTI

- Re­za Zar­ra­b ’­ın AB­D ’­de gözaltına alınıp, tutuklanmasını na­sıl yo­rum­la­dı­nız? Ken­di ken­di­ni ya­ka­lat­tı iz­le­ni­mi ağır ba­sı­yor…
200 mil­yar do­lar… Kim­se ha­ya­tın­da böy­le bir pa­ra­yı bir ara­da gör­me­miş­tir. De­mek is­te­di­ğim; 200 mil­yar do­la­rı yö­ne­ten bir şah­sın da bir “ ’­üst ak­lı­” ol­du­ğu­dur. Bu üst akıl bu­ra­da­ki meb­la­ğın hız­la eri­di­ği­ni, ik­ti­da­rın ka­çı­nı­la­maz çö­kü­şüy­le de ken­di­si­ni ko­ru­ya­ma­ya­ca­ğı­nı çok net ola­rak gö­rü­yor­dur. Bu nok­ta­dan ha­re­ket­le Zar­ra­b ’­ın an­laş­ma­lı ola­rak AB­D ’­ye git­ti­ğin­den bah­se­di­le­bi­lir. Ak­si tak­dir­de ya­rın ola­sı bir ik­ti­dar de­ği­şi­min­de İra­n ’­a tes­lim edil­me ris­ki var çün­kü… Dü­şü­nün, böy­le bir du­rum­da hem ma­lı gi­de­cek, hem de ca­nı… Ca­nı­nı kur­tar­mak, ma­lı­nı da ola­bil­di­ğin­ce ko­ru­mak için an­laş­mış gi­bi gö­zü­kü­yor. Şu­nu unut­ma­mak la­zım; pa­ra sa­hip­le­ri pa­ra­la­rı­nı ta­kip eder­ler. Bir şa­hıs 200 mil­yar do­lar gi­bi çok önem­li bir pa­ra tra­fi­ği­ni yö­ne­ti­yor­sa, ül­ke de pa­ra­sı­nın ne­re­ye gi­dip git­me­di­ği­ni her­hal­de iz­ler di­ye dü­şü­nü­- yo­rum. Önü­müz­de­ki gün­ler­de sür­priz­le­re ha­zır ol­ma­mız la­zım.

“BU ARTIK CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL DAVASI DEĞİL…”

- 25 Mar­t ’­ta­ki Can Dün­dar ve Er­dem Gül du­ruş­ma­sı­nı siz de iz­le­di­niz. Ne gör­dü­nüz?
12 ül­ke­nin fark­lı dip­lo­mat­la­rı bu du­ruş­ma­yı iz­le­di. Bu son de­re­ce önem­li. 12 Ey­lül dö­ne­mi ve 12 Ey­lül son­ra­sı Tür­ki­ye­ ’de bir­çok hu­kuk ih­la­li ol­du. Da­ha ön­ce böy­le bir ka­tı­lı­mın olup ol­ma­dı­ğı­nı me­rak et­tim ve za­ma­nın cid­di mağ­dur­la­rın­dan avu­kat abi­miz Eş­ber Yağ­mur­de­re­li­ ’ye böy­le bir man­za­ra ile kar­şı­la­şıp kar­şı­laş­ma­dı­ğı­nı sor­dum. “Ha­yı­r” de­di, “Hiç kar­şı­laş­ma­dık… Za­man za­man bir iki ül­ke­nin dip­lo­mat­la­rı bir ara­ya gel­miş­tir ama bu­gün 12 fark­lı ül­ke­nin dip­lo­ma­tı bu du­ruş­ma­yı iz­le­di. Bu ne de­mek­tir bi­li­yor mu­su­n“ de­di ve de­vam et­ti: “Bu­gün­den iti­ba­ren bu du­ruş­ma Can Dün­dar ve Er­dem Gül du­ruş­ma­sı ol­mak­tan çık­tı de­mek­tir. Bu dip­lo­mat- ­lar; Tür­ki­ye­ ’de hu­kuk te­cel­li ede­cek mi, de­mok­ra­si, öz­gür­lük de­vam ede­cek mi, et­me­ye­cek mi onu iz­le­me­ye gel­di­ler!” Ya­ni bu da­va­dan olum­lu ka­rar çı­kar­sa ba­tı dün­ya­sın­da Tür­ki­ye ile il­gi­li fark­lı bir al­gı ola­cak, olum­suz çı­kar­sa kor­ka­rım bu bir de­mok­ra­si ve öz­gür­lük jü­bi­le­si ola­cak. Umut ede­rim ki ik­ti­da­rın bü­tün bas­kı­sı­na rağ­men, bü­tün kur­gu­la­rı­na rağ­men na­mus­lu yar­gıç­lar Tür­ki­ye­ ’nin ge­le­ce­ği ile il­gi­li önem­li bir ka­rar ve­rir­ler. Ak­si­ni dü­şün­mek da­hi is­te­mi­yo­rum.

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Kullanırdınız

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
KARİKATÜR
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV